МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3021123
 
 
   

УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЇЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

21 червня 2017 року президент Академії фінансового управління Т. І. Єфименко виступила з доповіддю на презентації проекту Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури України та результатів її експертної оцінки (головувала академік НАН України Е. М. Лібанова), що відбулася в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

У заході взяли участь представники НАН України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, Служби безпеки України.

Доповідь Т. І. Єфименко було присвячено ресурсному забезпеченню критичної інфраструктури (КІ) держави.

Визначено головні умови фінансової безпеки:

• Національний суверенітет, керованість та контроль за виробничими ресурсами.

• Стійкість економіки до зовнішніх та внутрішніх загроз дестабілізації.

• Координація регуляторних реформ, адаптивна спроможність економічних агентів до змін.

• Уникнення інформаційної асиметрії.

• Міждержавне регулювання процесів концентрації та централізації капіталу, діяльності мультинаціональних компаній і фінансових посередників.

• Соціальна справедливість.

Наголошено на потребі в запровадженні публічно-приватного партнерства (ППП), що має забезпечити досягнення таких результатів:

‒ консолідацію капітальних бюджетних видатків у проектах КІ;

‒ зменшення навантаження на бюджет;

‒ поліпшення ефективності системи державної допомоги

‒ створення механізмів залучення ресурсів фінансових інститутів розвитку (державні венчурні та лізингові компанії, інноваційні фонди, фонди і агентства регіонального розвитку тощо) до проектів КІ;

‒ поліпшення умов виходу держави та вітчизняного бізнесу на міжнародні ринки капіталу;

‒ підвищення ефективності використання потенціалу нефінансових інститутів розвитку (технопарки, промислові парки, бізнес-інкубатори, особливі економічні зони, наукові центри, центри трансферу технологій, субконтрактації, розвитку дизайну, енергозбереження та ін.) в інноваційній сфері;

‒ активізацію участі органів місцевого самоврядування у проектах розвитку;

‒ формування нових громадських об’єднань у сфері контролю діяльності державних та місцевих органів влади;

‒ розподіл ризиків між державними і приватними партнерами в межах проектів КІ і ефективніше управління розподіленими ризиками.

Запропоновано інноваційні механізми фінансування критичної інфраструктури держави. Ідеться про реалізацію процедури Плану безпеки операторів, що охоплюватиме:

• ідентифікацію важливих активів;

• аналіз ризиків на підставі сценаріїв загроз, уразливості кожного активу, потенційного впливу тощо.

• ідентифікацію, вибір і встановлення пріоритетів контрзаходів та процедур:

— постійні заходи безпеки, які визначають необхідні інвестиції в безпеку і засоби, які можуть використовуватись у будь-який час;

— технічні заходи (спостереження, контроль доступу до засобів захисту і профілактики);

— організаційні заходи (оповіщення та управління кризовими ситуаціями);

— заходи контролю і перевірки, обмін інформацією, підвищення рівня інформованості та підготовки кадрів;

— безпеку інформаційних систем;

— поетапні заходи безпеки (можуть бути активовані відповідно до різних рівнів ризику і небезпеки).

Доповідь президента Академії викликала велику зацікавленість присутніх науковців, експертів, представників органів державної влади й управління і засвідчила необхідність подальших досліджень фахової спільноти, у тому числі вчених Академії фінансового управління, у зазначеному напрямі з метою протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам, що мають комплексний характер, забезпечення невразливості, незалежності інтересів особистості, суспільства і держави.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

27 червня 2017 року


РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: ОБГОВОРЕННЯ З НІМЕЦЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Вчені Академії фінансового управління взяли участь у семінарі, присвяченому проблематиці справляння акцизного податку з електроенергії з урахуванням вимог директив ЄС із питань оподаткування та законодавства ЄС у сфері надання державної допомоги. Захід відбувався 30 травня – 1 червня 2017 р. у Міністерстві фінансів України за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках проекту “Підтримка реформи управління державними фінансами”.

Руслан Лазаренко, представник GIZ, привітав учасників семінару, акцентувавши увагу на необхідності приведення норм Податкового кодексу України стосовно справляння акцизного податку у відповідність із не лише з директивами ЄС з питань оподаткування, а й із законодавством Євросоюзу щодо надання державної допомоги (у рамках імплементації нашою країною Угоди про асоціацію з ЄС). Оскільки існують істотні відмінності у вітчизняній і європейській практиці акцизного оподаткування електроенергії, важко переоцінити значимість консультативної підтримки експертів, котрі здійснюють адаптацію національного законодавства Німеччини до гармонізованих та інших норм ЄС у цій сфері.

На знімку: під час семінару

На початку семінару фахівці з питань законодавчого регламентування й організації справляння акцизного податку Інґрід Дінкельман-Вендле, Фрідріх Зеєвальд і Деніс Неррінг (Німеччина) надали відповідь на запит Міністерства фінансів України щодо вимог директив ЄС із маркування тютюнових виробів і застосування акцизних марок для цих підакцизних товарів. Згідно з Директивою Ради 2014/40/ЄС від 03.04.2014, до 20 травня 2019 р. країни Євросоюзу мають виконати нові вимоги до розміщення на пачці сигарет ілюстрацій і написів про шкідливість паління для здоров’я людей (зокрема, ця інформація має охоплювати площу щонайменше 75 % пачки, починаючи з верхнього канту титульного боку, і не повинна закриватися акцизною маркою). Утім, це не означає, що потрібно відмовитися від паперової акцизної марки на користь так званої електронної (як про це заявляють тютюнові компанії, котрі працюють в Україні). Виконати нові вимоги до маркування тютюнових виробів можна, розмістивши паперову акцизну марку на бокових стінках пачки цигарок (марка просто видозміниться – стане вужчою і довшою). Крім того, Німеччина не планує застосовувати електронну акцизну марку, оскільки це унеможливить з’ясування інформації про сплату акцизу без доволі дорогих спеціальних пристроїв для зчитування закодованої інформації.

Перейшовши до розгляду теми семінару, експерти ознайомили присутніх з історією розвитку відновлюваної енергетики в Німеччині та роллю держави у підтримці цієї галузі: розробленням законодавчої бази щодо доступу індивідуальних виробників «зеленої» електроенергії до розподільчих мереж; фінансовим сприянням процесів «озеленення» виробництва електроенергії (зокрема, через надання пільг з акцизного податку і здешевлених кредитів); механізмом розрахунку «зеленого тарифу» (включається до ціни електроенергії) та його виплати власникам електрогенеруючих установок для забезпечення беззбиткового виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Всі заходи державної підтримки є комплексними та спрямованими на досягнення чітко визначеного цільового показника: щонайменше 30 % генерованої в країні електроенергії має бути отримано з відновлюваних джерел.

Водночас, аналізуючи динаміку виробництва «зеленої» електроенергії в Німеччині, починаючи з 90-х років ХХ ст., експерти семінару висловили думку, що розвиток галузі дещо вийшов з-під контролю держави та подальша політика підтримки електрогенерації з відновлюваних джерел має бути більш поміркованою. Надзвичайно позитивним є те, що в Німеччині більше ніж за 20 років обсяги викидів вуглецю скоротилися на 156 млн тонн (для порівняння: у Китаї обсяги таких викидів протягом того самого періоду зросли на 8 трлн тонн). Проте такий успіх Німеччини в вирішенні екологічної проблеми пов'язаний з низкою негативних економічних ефектів і технічних труднощів у розвитку галузі електроенергетики. Зокрема, у сонячну та вітряну погоду відбуваються доволі значне зниження біржових цін на електроенергію через її перевиробництво (за одних із найвищих у Європі тарифів на цей продукт для кінцевих споживачів), а також критичне перенавантаження електромереж. Розробляються навіть технології «знищення» надлишку електроенергії. Однак велика частина німецьких громадян хочуть, незважаючи ні на що, отримувати саме «зелену» електроенергію.

Інґрід Дінкельман-Вендле, Фрідріх Зеєвальд та Деніс Неррінг розкрили особливості застосування в Німеччині звільнень від сплати акцизного податку щодо виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, які мають або можуть надаватися відповідно до вимог Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27.10.2003 р. Особливе зацікавлення аудиторії викликали питання уникнення надлишкового державного сприяння (при комбінуванні кількох його видів) енергозбереженню загалом і розвиткові «зеленої» електроенергетики зокрема з урахуванням положень законодавства ЄС у сфері надання державної допомоги.

Експерти звернули увагу учасників семінару на статті 107 і 108 Договору про функціонування ЄС, які створюють підґрунтя для інших нормативно-правових актів Євросоюзу стосовно державної допомоги. Важливим є те, що правові норми ЄС у сфері надання державної допомоги, які стають дедалі жорсткішими, мають накладатися на національне законодавство щодо справляння акцизів. Це стосується не лише країн ЄС, а й України (згідно зі статтею 267 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони). Під час семінару було окреслено засади надання державної допомоги в ЄС (однією з ключових вимог до неї є мінімальне викривлення конкурентних умов), її форми та сфери (галузі) надання, особливості держдопомоги, яка потребує і не потребує погодження з Європейською комісією. В останньому випадку Єврокомісію тільки інформують про застосування держдопомоги (наприклад, у формі податкової пільги) щодо того чи іншого об’єкта. При цьому пільгою з акцизного податку (державною допомогою) вважають лише ту преференцію, щодо якої відповідною директивою ЄС не передбачено обов’язкового звільнення від оподаткування або іншої пільги, а йдеться лише про можливість пільгового оподаткування (у разі, якщо країна вважає це доцільним).

На знімку: під час семінару

Перед Німеччиною й іншими країнами ЄС сьогодні гостро постало питання внесення змін до національного податкового законодавства у зв’язку з необхідністю врахування у ньому нових вимог Євросоюзу у сфері надання державної допомоги. Ці вимоги прописані у Регламенті Ради (ЄС) від 17.06. 2014 № 651/2014 і Керівництві щодо його застосування на 2014–2020 рр. (2014/С200/01). На відміну від попереднього Регламенту (2008 р.), у новому документі встановлено жорсткіші вимоги. Інґрід Дінкельман-Вендле, Фрідріх Зеєвальд і Деніс Неррінг навели яскравий приклад, що може відбуватися в разі недотримання правових норм ЄС із надання державної допомоги. Уже був прецедент, коли Німеччина зволікала з ухваленням змін до національного законодавства стосовно скасування пільги з акцизу на нафтопродукти для садівництва. Чиновники проігнорували навіть приписи Єврокомісії з цього приводу. В результаті Європейський суд ухвалив рішення про необхідність повернення німецькими садівниками до бюджету величезних обсягів наданих їм пільг з акцизного податку зі штрафними санкціями, розрахованими методом складного процента, за кілька років (попри те, що садівники діяли в межах чинного законодавства Німеччини). Після таких виплат більшість зазначених суб’єктів господарювання збанкрутувала.

У семінарі взяли участь фахівці Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, ДННУ “Академія фінансового управління”, Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

06 червня 2017 року


УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «ФІНАНСУВАННЯ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ. ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

2 червня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у круглому столі «Фінансування на основі показників ефективності університетів. Виклики для України».

На круглому столі професор Франк Цігелем, керуючий директор некомерційного Центру розвитку вищої освіти, керівник міжнародної програми підготовки магістрів Erasmus Mundus у сфері наукових досліджень й інновацій вищої освіти в Університеті м. Оснабрюка (Німеччина) представив презентацію «Фінансування на основі показників ефективності університетів у європейських країнах: найкращі практики».

Перший заступник Міністра освіти і науки України В. В. Ковтунець презентував проект законодавства щодо фінансування освіти на основі показників ефективності. У підготовці проекту активну участь брали вчені Академії фінансового управління, котрі запропонували розділи, присвячені управлінню змінами та навчанню персоналу такого управління на основі найкращого досвіду Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами (ICGFM).

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 червня 2017 року


УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В НАРАДІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ФОРМУЛИ РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

1 червня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у нараді керівництва Міністерства освіти і науки України, провідних вищих навчальних закладів м. Києва під головуванням Першого заступника Міністра В. В. Ковтунця, присвяченій питанням нових механізмів середньострокового бюджетного планування в галузі освіти й підходів щодо формульного розподілу бюджетних асигнувань між закладами освіти.

Головуючий ознайомив присутніх із чинною методикою формульного розподілу фінансування між навчальними закладами у Польщі.

В обговоренні міжнародної практики розподілу фінансування Латвії, Румунії, Польщі та інших європейських країн брали участь керівники структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, керівництво Академії фінансового управління та вищих навчальних закладів.

Значну увагу було приділено ймовірним ризикам у зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні та питанням якісних показників результатів діяльності закладів освіти і науки, що можуть використовуватись як мотивуючий компонент при розподілі фінансування.

Під час обговорення нових підходів до методики розподілу фінансування освітньої галузі Т. І. Єфименко зазначила, що запровадження нової філософії розрахунків має відбуватися еволюційним шляхом. Напрацювання мають ґрунтуватися на відповідній статистичній базі, що дасть змогу забезпечити транспарентність розрахунків, зрівняння варіативних результатів та вибір оптимального рішення стосовно розподілу фінансування. Крім того, запропоновано базові обсяги витрат закладати в Бюджетну резолюцію у відсотках до показників ВВП країни, оскільки абсолютні обсяги фінансування можуть бути непорівнюваними щодо їхньої спроможності забезпечення діяльності установ.

Присутні дійшли консенсусу в питанні необхідності розроблення відповідної статистичної бази показників для здійснення пілотних обрахунків розподілу фінансування та визначення формули розподілу.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 червня 2017 року


УЧАСТЬ УЧЕНИХ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЗУСТРІЧІ ТЕХНІЧНОЇ МІСІЇ ФІСКАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ МВФ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ В КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

29 травня 2017 року президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко та провідні науковці Академії – д. е. н., професор Л. Г. Ловінська, к. е. н. Л. Г. Олейнікова та к. е. н., доцент Н. І. Сушко взяли участь у зустрічі технічної місії Фіскального департаменту МВФ, очолюваної старшим економістом Департаменту Мігелем Альвашем, із представниками Міністерства освіти і науки України та наукових установ з питань підготовки проекту Бюджетної резолюції, з наголосом на середньостроковому бюджетному плануванні в галузі освіти.

Представники місії попередньо були ознайомлені з документом, який подано Міністерством освіти і науки України до Міністерства фінансів України з метою формування останнім Бюджетної резолюції.

Мета зустрічі полягала в обговоренні методики складання окремих показників форм розрахунків, що і зумовило низку питань стосовно методології та організації складання розрахунків потреби у бюджетних асигнуваннях.

У ході зустрічі представники Міністерства освіти і науки України надали відповіді на запитання представників технічної місії МВФ, а також зазначили, що останні новації у сфері освіти спрямовані на оптимізацію освітнього процесу й удосконалення механізму фінансування.

Значну увагу було приділено новаціям в освіті та їх відображенню в системі фінансування закладів освіти та у бюджетному процесі; наявності резервів, коли скорочуються обсяги джерел для необхідних витрат; новим підходам у менеджменті ресурсозабезпечення та формування вартості надання освітніх послуг.

Під час обговорення майбутніх змін у фінансуванні освітньої галузі, Президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» зазначила, що відбувається опрацювання змін у бюджетному плануванні в майбутньому на базі клієнтоорієнтованого підходу до надання освітніх послуг, гарантованих Конституцією України. Вивчення найкращої світової практики свідчить про необхідність еволюційних трансформацій наявних систем фінансового менеджменту в навчальних закладах, запровадження калькулювання вартості навчання одного студента, формування бюджетних програм на принципово нових механізмах фінансування. Проте напрацювання таких підходів потребує певного часу, а реалізація має відбуватися поступово, на основі ітеративного процесу просування змін із запровадженням оновлених методик розрахунку вартості навчання, міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності в державному секторі, на засадах інновацій у бюджетному процесі, передбачених стратегічними документами щодо процесів реформ в Україні.

Під час обговорення майбутніх змін щодо фінансування освітньої галузі, Т. І. Єфименко зазначила, що зміни у бюджетному плануванні в майбутньому мають базуватися на клієнтоорієнтованому підході до надання освітніх послуг і еволюційних трансформаціях чинних систем фінансового обліку в навчальних закладах, калькулюванні вартості навчання одного студента, формуванні бюджетних програм на принципово нових механізмах фінансування. Проте напрацювання таких підходів потребує певного часу, а реалізація має відбуватися поступово, у рамках ітеративного процесу просування реформ із введенням нових методик розрахунку вартості навчання, нових стандартів фінансового обліку в державному секторі, на засадах оновленої філософії бюджетного процесу.

Відбувся обмін думками щодо питань реформування системи фінансування освітніх послуг в Україні, в якому взяла участь Аманда Сейджх (Amanda Sayegh), експерт МВФ, доповідач на 31-й міжнародній практичній конференції «Макроекономічні вигоди стійкої практики управління державними фінансами» (м. Маямі, США), організованій Міжнародним консорціумом з питань управління державними фінансами (ICGFM). Фактично було продовжено плідну дискусію, започатковану на конференції академіком-секретарем Відділення економіки НАН України Е. М. Лібановою та членом-кореспондентом НАН України Т. І. Єфименко, присвячену сучасним аспектам реформування в контексті найкращої практики ICGFM.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 травня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПОДАТКИ: ЧАС ЗМІН»У БРЮССЕЛІ

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко є постійним учасником заходів з питань оподаткування, обліку та звітності, що проводяться в Брюсселі провідними міжнародними організаціями. 30 травня 2017 року Тетяна Іванівна взяла участь у міжнародній конференції «Податки: час змін». Серед її учасників були П’єр Московісі, європейський комісар у справах економіки,і фінансів, оподаткування та митниць, Паскаль Сент-Аманс, директор Центру ОЕСР з питань податкової політики та адміністрування, Валері Мутальє, директор Департаменту з питань оподаткування, економічного аналізу й оцінювання Європейської комісії, та ін.

Т. І. Єфименко на конференції

На конференції було порушено питання порівняльного аналізу податкових систем ЄС і США в контексті стратегії Адміністрації президента Д. Трампа щодо підтримки вітчизняного товаровиробника й захисту національних економічних інтересів. Крім того, значну увагу було приділено аспектам гармонізації фіскальних правил на наднаціональному рівні із метою запобігання корупції та ухиленню від оподаткування.

Т. І. Єфименко взяла активну участь в обговоренні подальших перспектив реформування наднаціональних правил оподаткування у зв’язку з процесами глобалізації, які стосуються, зокрема, й України. Для нашої держави важливо в процесі проведення реформ враховувати найкращі міжнародні практики, досвід країн, котрі завдяки належній фіскальній політиці забезпечили стале економічне зростання.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 травня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ "ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМ В УМОВАХ КРИЗИ"

Президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор Т. І. Єфименко взяла участь у круглому столі "Ефективність реформ в умовах кризи", який відбувся 26 травня 2017 року за участю народних депутатів, урядовців, профільних Комітетів Верховної Ради України, провідних економістів та спеціально запрошеного гостя Вернона Сміта – основоположника експериментальної економіки, лауреата Нобелівської премії з економіки 2002 року, президента Міжнародного фонду експериментальних економічних досліджень.

У рамках загальної дискусії було обговорено питання "Change Management" у контексті 500-ліття протестантської Реформації у Європі та уроків для України на шляху власних реформ. Крім загальнотеоретичних питань реалізації потенціалу протестантизму, співвідношення політично-економічної доцільності та біхевіоріальних проявів у стратегічному менеджменті держави в умовах фінансіалізації та ін., представники Комітетів Верховної Ради України здебільшого ставили питання щодо шляхів податкового реформування, антикризового управління в умовах нової економічної реальності, підвищення ефективності взаємовідносин з МВФ.

Вернон Сміт наголосив, що під час збройного конфлікту реформи можна та потрібно проводити й закликав українських чиновників не зупинятися на шляху їх упровадження.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

29 травня 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ТЕТЯНА ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

З 13 по 21 травня 2017 року президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко на запрошення президента та віце-президента Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами (ICGFM), за погодженням із Міністерством освіти і науки України брала участь у 31-й міжнародній практичній конференції «Макроекономічні вигоди стійкої практики управління державними фінансами» (м. Маямі, США).

Т. І. Єфименко, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, Джим Райт, президент Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами, та Е. М. Лібанова, академік-секретар Відділення економіки НАН України

У заходах, згідно з програмою конференції, були задіяні члени Ради директорів ICGFM (далі – Рада), члени Комітету з питань впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі економіки (далі – Комітет), а також учасники, експерти Конференції, що представляють сферу управління державними фінансами (УДФ) із різних країн світу.

14 травня Т. І. Єфименко як член Ради директорів Консорціуму взяла участь у черговому засіданні Ради, на якому розглядалися поточні питання роботи Консорціуму, Спеціальних комітетів із міжнародних стандартів аудиту та бухгалтерського обліку й напрями подальшого розвитку на найближчу перспективу. На засіданні Ради та Комітету було схвалено пріоритетні напрями подальшого поглиблення співробітництва з Академією фінансового управління в частині підтримки національних реформ в ефективному макроекономічному регулюванні УДФ. Тетяна Іванівна провела робочі дискусії з топ-менеджерами та експертами Evans Incorporated щодо розширення контактів у площині підвищення кваліфікації вітчизняних керівників і фахівців сфери УДФ.

Т. І. Єфименко під час Ради директорів Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами

15 травня Тетяна Іванівна разом із віце-президентом Консорціуму, головою конференції, Девідом Перлом як модератор супроводжувала сесію, присвячену впровадженню Службою державного аудиту Грузії інформаційно-комунікаційних технологій у громадському нагляді за державними фінансами.

Т. І. Єфименко та віце-президент Міжнародного консорціуму з питань управління державними фінансами Девід Перл

Т. І. Єфименко та представники Грузії – Джордж Джеренашвілі й Ніно Ломжарія

Т. І. Єфименко під час дискусії

18 травня Т. І. Єфименко, відповідно до порядку денного конференції, виступила з доповіддю на тему «Імплементація рекомендацій МВФ в українську систему управління державними фінансами», присвяченою найкращій практиці реалізації рекомендацій Фонду в умовах упровадження Стратегії реформування системи УДФ на 2017–2021 роки. У доповіді було розглянуто такі питання:

• Рекомендації МВФ із питань управління державними фінансами та необхідність їх урахування в Україні.

• Завдання управління державними фінансами в аспекті Стратегії.

• Стратегічні орієнтири розвитку податкової системи України та реформування податкового адміністрування.

• Напрями пенсійної реформи в Україні.

• Земельна реформа та шляхи її здійснення.

• Удосконалення інструментів макроекономічного прогнозування в Україні.

• Підвищення рівня управління фіскальними та борговими ризиками.

• Поглиблення фіскальної децентралізації.

• Підвищення ефективності надання бюджетних послуг.

• Покращання управління державними інвестиціями.

• Підвищення якості, повноти та достовірності обліку в державному секторі.

• Реформування внутрішнього та зовнішнього контролю та аудиту у державному секторі.

• Підвищення транспарентності в УДФ.

Т. І. Єфименко під час конференції

Т. І. Єфименко під час доповіді

Виступ президента Академії викликав велику зацікавленість із боку фахівців з управління міжнародними фінансами.

Т. І. Єфименко, президент Академії фінансового управління, член-кореспондент НАН України, та Е. М. Лібанова, академік-секретар Відділення економіки НАН України

У рамках конференції було заплановано посилення співпраці із зарубіжними партнерами в галузі наукових розробок шляхом участі Академії фінансового управління та наукових установ Відділення економіки НАН України (представник – академік-секретар відділення Е. М. Лібанова) в інтернаціональних фінансових оглядах, що проводяться авторитетними міжнародними організаціями. Передбачено взаємний обмін публікаціями між виданнями ICGFM і Академії. З боку Ради та Комітету підтримано можливість організації і проведення різноманітних науково-практичних заходів із представниками центральних органів виконавчої влади України та вітчизняної фахової спільноти.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

25 травня 2017 року


ДННУ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» СПІЛЬНО З ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» ПРОВЕЛИ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ».

10 травня 2017 року відбулося засідання круглого столу, присвяченого питанням реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України.

У заході взяли участь: Перший заступник Міністра освіти і науки України Ковтунець Володимир Віталійович, директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України Даниленко Світлана Василівна, заступник директора Департаменту–начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Гапоненко Людмила Василівна, представники структурних підрозділів Міністерства фінансів України, Світового банку, науковці ДННУ «Академія фінансового управління», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, фахівці громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України.

Засідання відкрила президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор Тетяна Іванівна Єфименко. У своєму виступі вона наголосила на важливості такої зустрічі для вироблення спільної позиції науковців, представників управління наукою, Міністерства фінансів України, університетської спільноти, громадських організацій щодо стратегічних напрямів реформування управління державними фінансами, фінансової системи України в умовах нових економічних реалій.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», д. е. н., професор Анатолій Михайлович Колот. Відзначивши знаковість і важливість заходу, він наголосив, що запропонований формат круглого столу відкриває шляхи для вирішення проблем на засадах міждисциплінарного підходу. Це дасть змогу надати адекватні відповіді на ключові виклики в умовах пришвидшення змін у всіх сферах життя.

На знімках: вступне слово президента Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професора Т. І. Єфименко

На знімку: вступне слово проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора А. М. Колота

На знімку: виступ віце-президента ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професора П. М. Леоненка

На знімку: виступ професора кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професора Л. Ф. Конопльової

На знімку: виступ завідувача кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професора М. М. Шигун

На знімку: учасниця круглого столу голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент Т. О. Каменська

На знімку: під час засідання круглого столу

ПРОГРАМА

круглого столу

“КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ”

Реєстрація учасників семінару

Вступне слово

Ковтунець Володимир Віталійович, Перший заступник Міністра освіти і науки України;

Єфименко Тетяна Іванівна, президент ДННУ “Академія фінансового управління”, чл.-кор. НАН України, д. е. н., професор.

Представники центральних органів виконавчої влади

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор.

Виступи учасників заходу

Завдання наукових досліджень у контексті вдосконалення управління фінансовою системою України

Доповідачі:

Леоненко Петро Михайлович, віце-президент ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Гасанов Сергій Станіславович, директор Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., професор;

Соколовська Алла Михайлівна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Іваницька Ольга Михайлівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. держ. упр., професор;

Конопльова Лідія Федорівна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, д. мед. н., професор;

Ловінська Людмила Геннадіївна, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, д. е. н., професор;

Сушко Наталія Іванівна, завідувач відділу Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління”, к. е. н., доцент;

Шигун Марія Михайлівна, завідувач кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Гапоненко Людмила Василівна, заступник директора Департаменту – начальник Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Обговорення – учасники заходу

Стан і розвиток вищої та професійної освіти бухгалтерів і аудиторів в Україні

Доповідачі:

Колот Анатолій Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Коноваленко Наталія Валеріївна, координатор проекту STAREP, Центр реформування фінансової звітності в Україні Світового банку;

Бондар Микола Іванович, декан обліково-економічного факультету ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, д. е. н., професор;

Каменська Тетяна Олександрівна, голова Аудиторської палати України, д. е. н., доцент;

Легка Валентина Григорівна, виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.

Представники вищих навчальних закладів

Обговорення – учасники заходу

Підбиття підсумків роботи круглого столу

Матеріали круглого столу:

рішення круглого столу https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JX0hmMTRQVFlZb1E

до виступу Єфименко Т. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JR1hFQnYyWTNKUG8

до виступу Гасанова С. С. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JQ0pvaTVTX0RZSW8

до виступу Іваницької О. М. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JTWNhazVMRS1yWHc

до виступу Ловінської Л. Г. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JZ0loVzFNT0JzT00

до виступу Сушко Н. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JdnZ5eUpHdGhuMEE

до виступу Шигун М. М. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JRHpfZ3I0RUtGRTg

до виступу Коноваленко Н. В. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-Jd052VGZULWhOMnc

до виступу Бондара М. І. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JNEZhQkhBZWlvNmc

до виступу Каменської Т. О. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JSEluRjF1TmlzQkU

до виступу Легкої В. Г. https://drive.google.com/open?id=0B4OsrNbMqo-JeUdyWHo2UWo4Rmc

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 травня 2017 року


УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ТЕТЯНИ ЄФИМЕНКО У КОНФЕРЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОНСОРЦІУМУ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ.

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» набула статусу організаційного члена Міжнародного консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM). В рамках планових заходів цього консорціуму президент Академії Тетяна Іванівна Єфименко виступатиме з доповіддю на 31-й конференції яка відбудеться в м. Майамі з 14 по 19 травня 2017 р. Тема конференції «Макроекономічні вигоди від послідовного впровадження реформ у сфері державних фінансів на основі кращого є світового досвіду».

Доповідь Тетяни Єфименко буде зорієнтована на те, яким чином в Україні відбувається імплементація рекомендацій МВФ щодо управління державними фінансами. Протягом перебування на конференції Тетяна Іванівна братиме участь у засіданні Комітету з питань розроблення і впровадження Міжнародних стандартів управління державними фінансами. Комітет працює в складі міжнародного консорціуму та ініціює обговорення інновацій, спрямованих на впровадження міжнародних стандартів у сфері державного сектору, пов’язаних з управлінням державними фінансами, насамперед у бухгалтерському обліку відповідних коштів, а також фінансовій звітності.

У спеціальному електронному журналі з питань управління державними фінансами, засновником якого є ICGFM, Тетяна Єфименко разом із Людмилою Ловінською, заступником директора НДФІ, опублікували статтю «The Experience and Issues of IPSAS Implementation in Ukraine in the Context of Cooperation with the United Nations». У ній узагальнено роботу підрозділів Академії фінансового управління, які опікуються міжнародними стандартами у сфері державних фінансів.

Зі статтею можна ознайомитися за посиланням: http://www.icgfm.org/journal/2017/vol1/4.pdf

Медіа-центр
Академії фінансового управління

10 травня 2017 року

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003