МЕДІА-ЦЕНТР 
 
НОВИНИ 
 
АНОНСИ 
 
СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
ВІДДІЛИ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
ICGFM Organizational Membership 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  3030508
 
 
   

ФАХІВЦІ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАХОДІ, ПРИСВЯЧЕНОМУ 60-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ КІБЕРНЕТИКИ ІМЕНІ В.М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ

За дорученням керівництва Академії фінансового управління завідувач відділу координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, д. е. н., професор Олександр Любіч та пров. н. с., к. е. н. Анатолій Дробязко взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», яка відбулася 13–14 грудня 2017 р. у приміщенні Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, м. Київ.

Організаторами конференції виступили: Національна академія наук України, Кібернетичний центр НАН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, Інститут прикладного системного аналізу МОН України та НАН України, Фонд науково-технічного розвитку імені В. С. Михалевича.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

І. Теоретичні проблеми кібернетики та інформатики:

• теорія автоматів;

• математичне моделювання та обчислювальні методи;

• системний аналіз, оптимізація;

• теоретичне програмування;

• формальні методи.

ІІ. Архітектура програмних та обчислювальних систем:

• обчислювальні машини та засоби обчислювальної техніки;

• математичне й програмне забезпечення, прикладні системи;

• комп’ютерна і програмна інженерія;

• бази даних і знань;

• паралельні обчислення;

• штучний інтелект, людино-машинний інтерфейс.

ІІІ. Інформаційно-комунікаційні технології. Проблеми управління:

• управління в технічних системах;

• управління в економічних системах;

• інформаційні та телекомунікаційні технології;

• комп’ютерна безпека, криптографія.

ІV. Проблеми розробки високонадійних програмних систем:

• верифікація та тестування;

• символьне моделювання;

• системи, критичні до безпеки

• кіберфізичні системи..

На знімках (зліва направо): директор ІК НАН України, академік І. В. Сергієнко, вчений секретар Вченої ради ІК А. І. Куляс, академік-секретар відділення інформатики НАН України Ф. І. Андон, чл.-кор. НАН України Б. М. Маліновський

На знімку (зліва): виступ академіка НАН України М. З. Згуровського

Доповідь фахівців Академії А. О. Дробязка та О. О. Любіча «Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів кластерного аналізу» включено до збірника праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку» (с. 265–267). На Спільному розширеному засіданні вчених рад інститутів Кібернетичного центру НАН України було надано слово проф. О. О. Любічу, який від імені колективу Академії вручив академікові І. В. Сергієнко пам’ятний поздоровний лист (адрес).

На знімках (зліва направо): О. Любіч, І. Сергієнко, заступник директора ІК НАН України академік О. Палагін

Історичне фото (зліва направо):

В. М. Глушков та І. В. Сергієнко на суботнику із закладання нової будівлі Інституту

На конференції було обговорено питання співпраці науковців Академії фінансового управління з керівництвом ІК НАН України, представниками наукової спільноти та провідних навчальних установ.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

03 січня 2018 року

УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТЕТЯНИ ЄФИМЕНКО У ГРУДНЕВІЙ СЕСІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ICGFM 2017 РОКУ.

На знімку: зал засідань Ради Директорів ICGFM

Президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко на запрошення голови Міжнародного консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM) взяла участь у грудневій сесії конференції ICGFM на тему «Creating a Citizen and Business Enabling Environment», присвяченій дослідженню найкращих світових практик зі створення сприятливого середовища для громадян та бізнесу. Конференція відбувалася з 4 по 6 грудня 2017 року в м. Вашингтоні (США)

На знімку: президент Академії Тетяна Єфименко на конференції у приміщенні Міжнародного валютного фонду з представниками топ-менеджменту ICGFM.

У рамках конференції президент Академії взяла участь у роботі щорічного засідання Ради директорів ICGFM як її організаційний член. Тетяна Єфименко доповіла членам Ради про основні напрями наукової діяльності Академії і ключові результати співробітництва між установами, а також долучилася до обговорення звітів Спеціальних комітетів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту.

На знімку: президент Академії Тетяна Єфименко на засіданні Ради директорів ICGFM.

Тетяна Єфименко взяла участь в обговоренні й дискусіях з найважливіших питань державних фінансів, міжнародної комунікації і взаємодії в рамках співробітництва з Консорціумом, зокрема:

- забезпечення фіскальної прозорості й політичного та економічного розвитку;

- міжнародних тенденцій оподаткування;

- фіскального менеджменту;

- фіскального планування;

- бюджетування та програмування;

- актуальних аспектів розвитку публічно-приватного партнерства тощо.

На знімку: зала засідань конференції.

На знімку: Тетяна Єфименко під час дискусій на конференції.

Основні результати роботи конференції будуть використані в науково-дослідній роботі Академії фінансового управління і сприятимуть подальшому впровадженню найкращого світового досвіду та ефективній інтеграції фундаментальних і прикладних наукових досліджень Академії в сучасну суспільну практику.

Також заплановано підготовку рекомендацій із використання в Україні досвіду провідних країн світу у сфері підготовки високоякісної корпоративної нефінансової звітності; розроблення пропозицій до проектів міжнародних та національних нормативно-правових актів щодо підвищення прозорості й порівнянності звітності суб’єктів державного сектору відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору (IPSAS).

Очікується, що участь у заходах подібного рівня забезпечить довгостроковий синергетичний ефект у вигляді посилення співпраці із зарубіжними партнерами в галузі наукових розробок, організації і проведення спільних заходів та покращання іміджу України на міжнародній арені.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 грудня 2017 року


УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "НОВІ ФОРМИ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, РИЗИКИ".

Науковці Академії фінансового управління – президент Академії, д. е. н., професор Т. І. Єфименко, д. е. н., професор Л. Г. Ловінська та к. е. н. А. О. Дробязко – 29 листопада 2017 року взяли участь у першій Міжнародній науково-практичній конференції "Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики", яка була організована кафедрою банківської справи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Одним із співорганізаторів виступила ДННУ «Академія фінансового управління».

На знімку: науковці академії фінансового управління Л. Г. Ловінська, Т. І. Єфименко та А. О. Дробязко

Мета конференції – з’ясування змісту та форм становлення, перспектив і ризиків розвитку криптовалют (економічні, правові, технологічні аспекти).

На знімку: президент Академії фінансового управління Т. І. Єфименко і завідувач кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» С. М. Аржевітін

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Криптовалюти: суперечливість тенденцій становлення інформаційно-мережевої економіки:

– загальна природа грошей, історичні та сучасні форми її втілення – тенденції трансформації форм грошей в умовах глобалізації та втоми суспільства від національних ієрархічних напружень;

– перспективи розвитку грошей на шляху до мережевого суспільства – національні гроші та криптовалюта: можливості співіснування;

– криптовалюти як інвестиційно-спекулятивний актив – криптовалюти в контексті перерозподілу глобальної економічної влади;

– фінансово-економічні ризики ринку криптовалют та можливості їх хеджування – криптовалюти та проблема довіри – сфери легального використання криптовалют.

2. Криптовалюти: базові технології та сучасний ландшафт:

– базові технології, що перебувають в основі криптовалют: технологія розподілених реєстрів та криптографія;

– роль технології блокчейн у створенні нового надліквідного фінансового інструменту та формуванні суспільної довіри до нього;

– характеристики найбільш поширених криптовалют;

– ICO як новітній механізм залучення фінансування: сучасний стан і перспективи – перспективи застосування технології розподіленого реєстру у фінансовому секторі;

– суб’єктний склад осіб, котрі здійснюють емісію криптовалют

– біткоїн – прообраз створення глобальних мережевих грошей чи чергова піраміда?

3. Криптовалюти: підходи до регулювання:

– огляд підходів міжнародних фінансових організацій, міжнародних та національних регуляторів до розуміння природи криптовалют;

– потенціал впливу криптовалют на системні фінансові ризики;

– огляд підходів до сфери й аспекти регулювання криптовалют;

– сучасна практика регулювання криптовалют: аналіз зарубіжного досвіду;

– дискусії щодо регулювання обігу і ринку криптовалют в Україні

На знімку: виступ С.М. Аржевітіна з науковою доповіддю

У роботі конференції взяли участь провідні науковці країни й іноземні гості.

Аржевітін Станіслав Михайлович, д. е. н., завідувач кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», професор, голова Громадської колегії Ради Національного банку України (м. Київ);

Гриценко Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ);

Єфименко Тетяна Іванівна – д. е. н., професор, член-кореспондент НАН України, президент Академії фінансового управління;

Гулей Анатолій Іванович, д. е. н., голова правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», співголова Вищої експертної ради при Раді Національного банку України (м. Київ);

Джус Михайло Олегович, секретар Громадської колегії Ради Національного банку України (м. Київ);

Прозоров Юрій Володимирович, президент Українського товариства фінансових аналітиків, н. с. відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України (м. Київ);

Ходакевич Сергій Іванович, к. е. н, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Київ);

Яременко Олег Леонідович, д. е. н., професор, п. н. с. Інституту економіки та прогнозування НАН України (м. Київ);

Остапишин Тетяна Петрівна, к. е. н., професор, заступник завідувача кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Київ);

Шемет Тетяна Станіславівна, к. е. н., професор, заступник завідувача кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (м. Київ);

Піотр Ярош, доктор, декан Вищої соціально-економічної школи (м. Пшеворськ, Польща);

Ігор Брітченко, доктор габілітований, професор Державного вищого професійного інституту ім. проф. Станіслава Тарновського (м. Тарнобжег, Польща);

Павел Мацящик, доктор, ректор Державного вищого професійного інституту ім. проф. Станіслава Тарновського (м. Тарнобжег, Польща);

Преснякова Олена Володимирівна, к. е. н., зав. сектору промислової політики ДНУ «Інститут економіки НАН Білорусі», доцент кафедри банківської справи УО «Білоруський державний економічний університет» (Мінськ, Білорусь);

Лученок Олександр Іванович, д. е. н., професор, завідувач відділу макроекономічної і фінансової політики ДНУ «Інститут економіки НАН Білорусі» (Мінськ, Білорусь);

Позняков Віталій Вікторович, к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківської справи УО «Білоруський державний економічний університет» (Мінськ, Білорусь).

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся Лук’яненко Дмитро Григорович – ректор ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д. е. н., професор

Змістовні доповіді на тему цифрової економіки представили:

Геєць Валерій Михайлович – д. е. н., професор, академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України;

Єфименко Тетяна Іванівна – д. е. н., професор, член-кореспондент НАНУ, президент ДННУ «Академія фінансового управління»;

Єхануров Юрій Іванович – екс-прем’єр-міністр України, к. е. н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Гриценко Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України;

Бахтарі Емал Аюбович – керівник проектів та програм Департаменту відкритих ринків НБУ;

Шаров Олександр Миколайович – д. е. н., професор кафедри банківської справи КНЕУ, головний науковий співробітник відділу економічної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень;

Невмержицький Євген Іванович – к. е. н., керуючий партнер консалтингової компанії «Фінансова студія», старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Козлов Сергій Олександрович – к. е. н., запрошений професор Київської школи економіки;

Найман Ерік Леонтійович – PhD, керуючий партнер Capital Times;

Міщенко Володимир Іванович – д. е. н., професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи»

Савлук Михайло Іванович – д. е. н., професор ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

Кричевська Тетяна Олександрівна – к. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

На знімку: виступ Т. І. Єфименко з науковою доповіддю

Тетяна Іванівна Єфименко у своєму виступі наголосила, зокрема, на такому. Сучасні тенденції емісії й обігу криптовалют («віртуальних валют»), а також зміна уявлення про регулюючу роль центральних банків країн та інших органів у нагляді за дотриманням норм у цій сфері, мають істотні відмінності в різних країнах. Хоча, за різними оцінками експертів, капіталізація цього ринку незначна (на рівні 200 млрд дол. США), для України це величезна цифра, і навіть невеликий потік в обігу цього інструменту може створювати значні ризики для стабільності національного ринку. З урахуванням розвитку комп’ютерних мереж пряма заборона обігу «віртуальних валют» навряд чи можлива.

Далі наведемо основні дискусійні питання.

По-перше, нині ні міжнародні фінансові інституції, ні окремі національні регулятори не визначились зі статусом цього активу (товарний актив, фондовий чи платіжний інструмент). Ситуація може ускладнитися з огляду на можливий початок торгів деривативами в міжнародних торговельних системах, базовим активом для яких буде портфель «віртуальних валют».

По-друге, не сформовано єдиних правил бухгалтерського обліку й оподаткування доходів від операційної діяльності з використання «віртуальних валют». Водночас реальні угоди на ринку через нотаріально посвідчені правочини в Україні вже укладаються.

По-третє, дедалі більше регуляторів фінансових ринків країн і керівників провідних інвестиційних фондів розглядають рух «віртуальних валют» крізь призму «фінансової бульбашки» й незаконного обігу грошових коштів при розрахунках за товари, які мають кримінальне походження, між не ідентифікованими учасниками процесу.

Усвідомлюючи ризики, ряд провідних банків ЄС за внутрішніми правилами фінансового моніторингу щодо клієнтів, котрі працюють із «віртуальними валютами», приймають рішення щодо відмови таким суб’єктам господарювання у подальшому обслуговуванні відповідно до принципу «обережності».

Но Бун Йє (Ng Boon Yew), виконавчий голова Асоціації сертифікованих бухгалтерів (Association of Сhartered Certified Accountants, ACCA) вважає, що для професійних бухгалтерів це середовище відкриває багато можливостей, оскільки зазначені процеси дедалі більше пронизують тканину суспільства. Зі зростанням FinTech (фінансових технологій) ми спостерігаємо суттєві трансформації систем та фінансових процесів. FinTech досліджує особливості цього нового середовища, висвітлюючи багато шляхів, якими ця революція відбувається.

Технологія блокчейн та проблема ведення Головної книги бухгалтерського обліку (розподіленої головної книги обліку операцій) має потенціал змінити світ фінансів.

На думку експертів ACCA, нинішнє регулювання національних органів стає перешкодою для розвитку нових технологій. Практики сектору державних регуляторів створюють «вузьку горловину від пляшечки» для нових технологій. Велика кількість компаній, що раніше залучали ресурси на основі блокчейн, потрапляють у законодавчі пастки заднім числом (наприклад, Jumpstart Our Business Startup Act (JOBS) (США, 2012 р.); The UK FCA (Financial Conduct Authority), інноваційний хаб (травень 2016 р.); MAS (Monetary Authority of Singapore), (Сінгапур), яким взято за основу досвід Великобританії (інноваційний хаб)).

Водночас віртуальні валюти несуть певні ризики:

• можливості втрати коштів через крадіжку. "Віртуальні валюти" можуть бути предметом крадіжки, наприклад, унаслідок кібератак на платформах обміну "віртуальних валют" або на інфраструктуру користувача;

• відсутності гарантій. Фонди, що утримуються у "віртуальних валютах", не гарантуються в Україні Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки не вважаються банківськими депозитами;

• відсутності широкомасштабної прийнятності. "Віртуальні валюти" не є загальноприйнятими в торгових точках та сервісах. Вони не є ні законним засобом платежу, ні валютою. Отже, підприємці не мають юридичного зобов'язання приймати платежі у "віртуальних валютах", навіть якщо вони це робили раніше;

• ймовірності шахрайства. Деякі з можливих інвестицій у "віртуальних валютах" можуть бути пірамідними схемами, які, через описані вище типами ризику, можуть протягом короткого часу призвести до того, що інвестори втратять свої гроші. Єдиною доступною формою правового захисту є кримінальне розслідування, оскільки жодна з установ із питань захисту прав не має юридичних підстав для допомоги інвесторам;

• можливості шахрайства у зв’язку с тим, що діють у різних юрисдикціях із неоднаковим рівнем захисту інвесторів (це є серйозною проблемою при виконанні вимог);

• значних змін цін (волатильності). Поки що ціни "віртуальних валют" характеризуються високим рівнем нестабільності. Окремі операції в цих валютах можуть серйозно впливати на ціну.

ДННУ «Академія фінансового управління» зацікавлена у проведенні наукових досліджень із зазначених проблем у контексті імплементації Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 у бухгалтерський облік для суб’єктів господарювання та державного управління, як у рамках власних розробок, так і в складі академічного середовища.

З огляду на важливість і актуальність теми її розроблення може відбуватися в межах міжнародного проекту з відповідним фінансуванням.

У жвавому обговоренні взяли участь учасники конференції.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

30 листопада 2017 року


СЕМІНАР EVANS INCORPORATED «ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗМІН У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ».

21 листопада 2017 року фахівці Академії фінансового управління на чолі з президентом Академії, членом-кореспондентом НАН України, д. е. н., професором Т. І. Єфименко взяли участь у науково-комунікаційному заході, організованому Evans Incorporated «Портфель управлінських змін у державному секторі».

Лекцію провели фахівці Evans Incorporated: Крістен Райт, доктор філософії, старший консультант та практик з управління змінами компанії, та Річард Хадсон, старший директор відділу клієнтської доставки та спільноти практиків.

Тематика семінару, підготовлена фахівцями Evans Incorporated на розвиток двох попередніх заходів із навчання, матиме велике практичне значення для наукового супроводження управлінських змін у державному секторі в Україні.

Програма дистанційного заходу з навчання передбачала: лекційно-презентаційну частину, в якій фахівці Evans Inc. розкрили сутність підходів з управління портфелем змін у державному секторі; навчально-тренувальні приклади та завдання для учасників семінару; двостороннє обговорення проблематики менеджменту змін та запитання організаторам заходу з ключової тематики семінару.

Запитання учасників семінару були орієнтовані на виявлення можливостей найефективнішого використання набутих знань для впровадження змін у відповідних фахових сферах. Зокрема, науковці цікавилися впливом технологій Evans Inc. на зміну системи управління державними фінансами й на глобальні кризові виклики в умовах глобалізації та інтеграції економічних систем.

Запитання стосувалися практичної реалізації теорії управління портфелем змін у сучасних умовах. Також вітчизняні вчені виявили інтерес до впливу технологій управління змінами на формування підвалин сталого розвитку фінансово-кредитної системи. Інший практичний напрям запитань стосувався ролі імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності в подоланні інформаційної асиметрії технологій управління змінами.

Академія фінансового управління та представники Evans Inc. визнали важливість продовження взаємного співробітництва, у тому числі в рамках заходів подібного рівня, з метою розширення контактів у площині підвищення кваліфікації вітчизняних керівників і фахівців сфери управління державними фінансами.

За результатами проведеного дистанційного навчання учасники заходу отримають відповідні сертифікаційні документи.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

22 листопада 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ Т. І. ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У РОБОТІ ПОЗАЧЕРГОВОГО ХV З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ.

10 листопада 2017 року в Києві відбувся ХV позачерговий з’їзд УСПП.

Президент Академії, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко як делегат з'їзду взяла участь у його роботі, серед запрошених були присутні: завідувач центру наукових фінансово-економічних експертиз Академії, заслужений економіст України С. І. Сороко та старший науковий співробітник центру Л.О. Козоріз.

На знімку (зліва направо): президент УСПП А. К. Кінах, президент Академії фінансового управління Т. І. Єфименко та президент Торгово-промислової палати України Г. Д. Чижиков

Президент УСПП А. К. Кінах, відкриваючи з'їзд, презентував огляд поточного соціально-економічного стану в Україні та запропонував на розгляд проект програми «Платформа економічного патріотизму: невідкладні заходи», відповідно до якої головними умовами позитивних зрушень в економіці мають бути: відновлення довіри національного бізнесу до держави; гарантування прав власності; підтримка національних виробників; впровадження інвестиційних та інноваційних інструментів у промислове виробництво; зменшення фіскального навантаження, забезпечення балансу інтересів великого і малого бізнесу тощо.

Науковцями Академії, що брали активну участь у роботі над проектом «Платформи економічного патріотизму», було підготовлено пропозиції у сфері удосконалення державної грошово-кредитної політики та страхування, повернення довіри до банківської системи та інших фінансових інститутів, удосконалення фіскальної системи тощо. Так, зокрема, у підсумковому документі знайшли своє відображення пропозиції, пов'язані зі сприянням розвитку небанківських фінансових інституцій та системи недержавного пенсійного забезпечення; впровадження та розвитку медичного страхування, а також аналіз впливу податкового, митного, пенсійного законодавства на економіку країни і одночасно на формування державних фінансів з метою підготовки аргументованих рекомендацій для забезпечення сталого розвитку української економіки та досягнення балансу інтересів бізнесу та держави. Пропозиції стосовно основних підходів до реформування сфери державних фінансів повністю відповідають Стратегії управління державними фінансами, що була ухвалена Урядом України в лютому цього року.

У роботі з’їзду також взяли участь народні депутати, представники галузевих асоціацій та роботодавців України, реального сектору економіки, наукових установ, громадських організацій тощо.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 листопада 2017 року


10 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ НА ПЛАТФОРМІ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ».

Президент Академії фінансового управління, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко взяла участь у засіданні робочої групи з підготовки комплексного Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».

Головував на засіданні Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Володимирович Співаковський. Міністерство освіти і науки України представляв Заступник Міністра Юрій Михайлович Рашкевич. Від Академії фінансового управління були присутні: заст. директора НДФІ Академії з наукової роботи, д.е.н., професор А. М. Соколовська, зав відділу державних фінансів, д.е.н., професор В. П. Кудряшов.

У своєму виступі президент Академії Тетяна Іванівна Єфименко представила пропозиції, які були підготовлені до Закону України «Про вищу освіту» науковцями Академії фінансового управління. Крім того, президент Академії запропонувала окремо здійснювати організаційний супровід підготовки цього закону в контексті можливих фінансових наслідків, які можуть виникнути залежно від запропонованих у проекті норм.

Окрему увагу у виступі було звернено на необхідність запровадження публічно-приватного партнерства у рамках реформування сфери освіти. У зв’язку з цим Т. І. Єфименко запропонувала, щоб з боку Комітету з питань науки і освіти було організовано робочу співпрацю з іншими Комітетами Верховної Ради. Така співпраця має забезпечити результативне обговорення в робочому порядку норм, які стосуються суміжного законодавства, а також їх сприйняття тими, хто відповідає за ті чи інші напрями українського законодавства.

Всі висловлені пропозиції знайшли підтримку з боку Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти О. В. Співаковського та Заступника Міністра освіти і науки України Ю. М. Рашкевича.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 листопада 2017 року


ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЧЛ.-КОР. НАН УКРАЇНИ, Д.Е.Н., ПРОФЕСОР Т.І. ЄФИМЕНКО ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.

9 листопада 2017 року відбулося засідання робочої групи з питань реформування системи державного фінансування вищої освіти та сфери публічних закупівель. http://document.ua/pro-utvorennja-robochoyi-grupi-z-pitan-reformuvannja-sistemi-doc304852.html

На заході від Академії фінансового управління були присутні: зав відділу економіко-математичного регулювання та інформаційно-аналітичного забезпечення, к.е.н., с.н.с. І. В. Богдан і зав. відділу методології бухгалтерського обліку, к.е.н., доц. Н. І. Сушко.

У своєму виступі Президент Академії, чл.-кор. НАН України, д.е.н., професор Тетяна Іванівна Єфименко проінформувала, що в рамках виконання завдань, визначених листами Міністерства освіти і науки України від 21.04.2017 № 1/9-218 та від 02.08.2017 № 1/9-425, науковцями Академії було проведено дослідження, які можуть слугувати вагомою інформаційною основою для обґрунтування та розрахунку обсягів видатків на вищу освіту.

На засіданні робочої групи президентом Академії було презентовано матеріали стосовно формування масиву бази даних щодо фінансування послуг вищої освіти в Україні.

https://drive.google.com/open?id=16mVDl4uYXeMv0_qa7f0rhHLWQHLvcbJm

Головуючий на засіданні Перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Віталійович Ковтунець позитивно оцінив роботу Академії і доручив продовжувати роботу в контексті реформ сфери освіти.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

14 листопада 2017 року


ЗАСІДАННЯ КЛУБУ БАНКІРІВ В АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ.

9 листопада 2017 року в приміщенні вченої ради ДННУ «Академія фінансового управління» відбулося засідання Клубу банкірів, на якому обговорювалися актуальні теми банківсько-фінансового сектору: стан та перспективи розвитку.

На фото (зліва направо) Анатолій Дробязко, Людмила Ловінська, Людмила Мостова, Євген Степанюк

Відкрила засідання від імені президента ДННУ «Академія фінансового управління», члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора економічних наук, професора Тетяни Іванівни Єфименко заступник директора НДФІ доктор економічних наук Людмила Геннадіївна Ловінська. У вітальному слові вона наголосила на тому, що Академія рухається у фарватері сучасної економічної думки, співпрацює з поважними міжнародними організаціями, зокрема, міжурядовою робочою групою з упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (ISAR) при UNCTAD, Міжнародним консорціуму з управління державними фінансами (ICGFM), Міжнародним комітетом із розроблення стандартів бухгалтерського обліку «The Ad Hoc Committee on International Accounting Standards». Крім того, Академія проводить дослідження, які стосуються подальшого інституціонального розвитку вітчизняного фінансового сектору, тісно взаємодіючи з Радою Національного банку України та Міністерством фінансів України. Людмила Геннадіївна побажала учасникам плідної роботи і цікавих думок в дискусіях.

У своєму вітальному слові голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова подякувала організаторам конференції за організаційну роботу і запросила до слова основного доповідача, начальника Управління реформування фінансового сектору Національного банку України Євгена Степанюка, котрий представив презентацію на тему: «Основні тенденції розвитку банківського сектору» https://drive.google.com/open?id=1CmR3rVB-xawgv-UBgDNqL2WPrEz_HL8e

На фото: виступи Анатолія Дробязко та Галини Третьякової

Із співдоповіддю на тему: «Банківсько-фінансовий сектор: стан та перспективи розвитку в контексті досягнення цілей сталого зростання» виступив кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління» Анатолій Дробязко . https://drive.google.com/open?id=1WREJTJ5XZuLomKw4jq2kyS57f0BoI4zH

Генеральний директор Української федерації убезпечення Галина Третьякова виступила з доповіддю на тему: «Банківсько-фінансовий сектор: стан та перспективи розвитку в контексті пенсійної реформи». https://drive.google.com/open?id=1QeufvX6hiIs-DDUOI5eRU3-eIfIH5DrD

У дискусіях взяли активну участь учасники заходу.

Член Ради Національного банку України Фурман Василь Миколайович підтримав зусилля правління НБУ, спрямовані на підтримку фінансової стабільності, висловив упевненість у правильності політики, що проводиться, незважаючи на поточні відхилення від запланованого на 2017 рік таргету інфляції.

На фото (зліва направо) Василь Фурман, Людмила Мостова, Вадим Березовик

Промовець наголосив на правильному векторі розвитку банківської системи, незважаючи на поточні труднощі, а також познайомив з основними законопроектами, які подано НБУ на розгляд профільного Комітету Верховної Ради України.

Вадим Михайлович Березовик – радник голови Правління Укргазбанку, зробив акцент на тому, що драйверами розвитку кредитного ринку є банки з державним капіталом. Зокрема, Укргазбанк у рамках екологічних програм активно кредитує за пільговими програмами клієнтів і у 2017 р. суттєво наростив свій кредитно-інвестиційний портфель у реальну економіку.

Представник Національної комісії фінансових послуг Олександр Миколайович Залєтов наголосив на випереджальному розвитку за останні роки сектору небанківських фінансових установ та заходах, які здійснює та планує комісія для успішного регулювання цих суспільних відносин. Відповідно до тенденцій 2017 року небанківські фінансові організації поступово відвойовують у банків їхні традиційні ніші надання послуг.

На фото Людмила Мостова, Олександр Залєтов, учасники Клубу банкірів

На фото Анатолій Максюта, Сергій Мамедов

Голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень, колишній заступник Міністра фінансів України Анатолій Аркадійович Максюта вказав на необхідність скоординованих зусиль двох регуляторів фінансового ринку – НБУ і Міністерства фінансів із метою досягнення сталого економічного зростання, адже в середньостроковій перспективі існує небезпека для розвитку у вигляді значних для нашої економіки державних боргових платежів у 2019–2020 роках.

Сергій Геннадійович Мамедов, голова Правління банку «Глобус», розповів про розвиток сектору іпотечного кредитування та участь у ньому своєї банківської установи. Також він запропонував учасникам розглянути практичні питання розширення інструментів фінансування іпотеки шляхом сек’юритизації вже наявних іпотечних кредитних портфелів і висловив упевненість у відновленні темпів іпотечного кредитування у найближчому періоді.

Жвава дискусія між учасниками фінансового ринку надає впевненості, що, незважаючи на проблеми, ситуація розвивається у правильному руслі, засади регуляції фінансових ринків наближаються до норм Європейського Союзу, ринки поступово виходять із кризового стану.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

13 листопада 2017 року


У ЖЕНЕВІ ПРОЙШЛА 34-ТА СЕСІЯ UNCTAD-ISAR.

31 жовтня 2017 року у м. Женева (Швейцарія) відбувся семінар UNCTAD-ISAR за участю керівників міжнародних фахових організацій, урядових структур з Австралії, Бельгії, Бразилії, Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, України, Франції, Швейцарії та інших країн. Семінар було присвячено імплементації Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС).

Палац Націй, Женева (Швейцарія)

Серед тем, які обговорювалися на семінарі:

- основні зміни, що відбулися протягом останніх років у сфері МСБОДС.

- новації у концептуальній основі МСБОДС;

- ключові міркування, які слід враховувати країнам, переходячи від касового методу до обліку на основі нарахувань;

- сприяння урядів своєчасній публікації фінансової звітності державного сектору;

- узгодженість між фінансовою звітністю державного сектору за МСБОДС, системами національних рахунків та системами державної фінансової статистики (GFS).

Порядок денний семінару http://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2017/10/Workshop-IPSAS-Implementation-30102017.pdf

Т. І. Єфименко − президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кор. НАН України, д.е.н., професор виступила з доповіддю «Проблемні питання запровадження МСБОДС у фінансове управління». http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciiisar34_WS2_TIefymenko_en.pdf

Президент Академії під час роботи семінару

Під час виступу було представлено результати науково-дослідних робіт, що виконувалися протягом трьох років, зокрема:

1. «Наукове забезпечення розвитку системи бухгалтерського обліку у державному секторі України». Колектив виконавців: Л. В. Гізатуліна,

Л. Г. Ловінська (керівник НДР), Н. І. Сушко, Н. А. Осницька.

2. «Удосконалення регулювання у сфері державних фінансів: підтримка стійкості та адаптація до структурних змін економіки в умовах євроінтеграційних процесів» Колектив виконавців: І. В. Богдан (відповідальний виконавець), Д. В. Коноваленко, Т. Ю. Яра.

Також у доповіді було приділено увагу плідному співробітництву Академії з Ad Hoc Committee on International Accounting Standards, International Consortium on Governmental Financial Management (ICGFM).

Учасники семінару взяли участь в обговоренні останніх змін у фінансовій та нефінансовій звітності та їх значення для Цілей сталого розвитку.

34-та сесія UNCTAD-ISAR, що проходила 1−3 листопада, була присвячена питанням:

підвищення порівнянності звітності в області сталого розвитку: вибір основних показників для звітування компаній щодо внеску у досягнення Цілей сталого розвитку;

роль розкриття інформації в оцінці ризиків та підвищення корисності корпоративної звітності при прийнятті рішень.

Порядок денний сесії: http://isar.unctad.org/wp-content/uploads/2017/10/34th-session-of-ISAR-Tentative-Programme-30102017.pdf

Від України в роботі сесії взяли участь: президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», член-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко, заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту Академії з наукової роботи, д.е.н., професор Л. Г. Ловінська, Заступник Постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві В. О. Балута, Третій секретар Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві К. О. Собко-Нестерук.

Українська делегація на 34-й сесії UNCTAD-ISAR

З доповіддю «Удосконалення ADT (Accounting Development Tool) як практичного інструменту оцінки країни у галузі підготовки високоякісної звітності» http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciiisar34_3AM_TIefymenko_en.pdf виступила Т. І. Єфименко.

Президент Академії Т. І. Єфименко на засіданні 34-ї сесії UNCTAD-ISAR

У виступі було ґрунтовно висвітлено результати наукового дослідження за темою: «Наукове забезпечення подальшого удосконалення фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції України». Колектив виконавців: Т. І. Єфименко (керівник НДР), Я. В. Олійник, Є. В. Калюга, Т. А. Бондар, М. В. Кучерява.

На сесії також було презентовано видання UNCTAD колективу авторів за участю Т. І. Єфименко та Л. Г. Ловінської «Monitoring of Compliance and Enforcement for High-quality Corporate Reporting: Guidance on Good Practices».

Член-кор. НАН України, д.е.н., професор Т. І. Єфименко та д.е.н., професор Л. Г. Ловінська 6 листопада взяли участь в обговоренні та формуванні порядку денного наступної сесії UNCTAD-ISAR, яка проходитиме у жовтні 2018 року.

Учасники 34-ї сесії UNCTAD-ISAR, серед них: Тетяна Крилова – начальник відділу підприємництва UNCTAD, Йосеф Асмелаш співробітник з економічних питань, UNCTAD, Джаретт Декер – голова Центру реформування фінансової звітності Світового Банку.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

08 листопада 2017 року


УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНГРЕСУ «КИЇВСЬКИЙ ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ ДІАЛОГ»

26-27 жовтня 2017 року у Києві відбувся перший Київський Трансатлантичний Діалог, який проходив за підтримки НАТО та за ініціативою Німецького фонду German Marshall Fund (GMF), Фонду Boumbouras Foundation.

Ця ініціатива спеціально розроблена для сприяння тісній та неформальній дискусії між Україною та її трансатлантичними партнерами.

Серед учасників Діалогу: Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради України; Павло Клімкін, Міністр закордонних справ України; Марія Йованович, посол США в Україні; Василіс П. Бумбурас, член правління Фонду Бумбурас; генеральний директор Gefest; Ян Лессер, віце-президент, Німецький фонд Маршалла США; Майкл Мерфі, директор з питань безпеки та політико-військових справ, Бюро європейських та євразійських справ, Державний департамент США; Джеймі Шей, заступник помічника генерального секретаря НАТО.

Під час заходу лідери та фахівці з усього Трансатлантичного простору дискутували щодо розробки Програми Трансатлантичних відносин України та донесли свої погляди на проблеми, яких зазнає Україна в процесі зближення з НАТО та своїми західними партнерами.

В роботі Київського Трансатлантичного Діалогу взяла участь президент Академії фінансового управління чл.-кор. НАН України Єфименко Тетяна Іванівна.

На знімку: президент Академії фінансового управління Т. І. Єфименко та директор Програми Чорноморської безпеки Harvard Kennedy School, д-р Конопльов С. Л.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

27 жовтня 2017 року
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
©2003